சமீபத்திய பதிவுகள்

ஈராக்கில் தற்கொலை தாக்குதல் ; 20 பேர் காயம்

>> Tuesday, June 10, 2008

ஈராக் தலைநகர் பாக்தாத்தில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலை தாக்குதலில் 20 பேர் காயமடைந்தனர். அமெரிக்க வீரர் ஒருவர் பலியானார்.

ஈராக்கின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள அமெரிக்க முகாம் ஒன்றை குறி வைத்து வெடிகுண்டு நிரப்பப்பட்ட லாரியுடன் மோதச் செய்து இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

இதில் அமெரிக்க வீரர் ஒருவர் பலியானார் ; மேலும் 18 அமெரிக்க வீரர்கள் மற்றும் 2 ஈராக் ஒப்பந்ததாரர்கள் உட்பட 20 பேர் காயமடைந்தனர்.

இத்தகவலை அமெரிக்க ராணுவ அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
(மூலம் - வெப்துனியா)

StumbleUpon.com Read more...

140 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்தியா பாக்கிஸ்தானை வென்றது.

June 10, 2008
Kitply Cup 2008
India vs Pakistan, 2nd Match
Shere Bangla National Stadium, Mirpur (D/N)

Umpires: A de Silva (SL) and E Haque (BAN) Third Umpire: A Akhtaruddin (BAN)
Match Referee: J Crowe (NZ)
Toss: India (Elected to Bat)  
Result: India won by 140 runs Man of the Match: Virender Sehwag
Match Summary: Match Over
India innings
Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Gautam Gambhir c Akmal  b Riaz  62  62  100.00  1-155 ( 21.3 ov. ) 
Virender Sehwag c Akmal  b Riaz  89  76  13  117.11  2-174 ( 23.4 ov. ) 
Yuvraj Singh   b Gul  55  54  101.85  6-271 ( 42.5 ov. ) 
Yusuf Pathan c Iftikhar  b Afridi  12  25.00  3-199 ( 28.2 ov. ) 
Rohit Sharma   b Afridi  27  33.33  4-231 ( 36.3 ov. ) 
MS Dhoni (c)(wk) lbw   b Tanvir  24  23  104.35  5-269 ( 41.5 ov. ) 
Suresh Raina c Misbah  b Gul  26  22  118.18  8-324 ( 48.4 ov. ) 
Irfan Pathan c Malik  b Gul  18  18  100.00  7-322 ( 48.1 ov. ) 
Praveen Kumar not out     85.71   
Piyush Chawla not out     0.00   
Ishant Sharma                
Extras: ( 20 wd, 4 lb, 5 b, 9 nb, 0 p)   Total: 330 / 8 in 50.0 overs (Run Rate: 6.60) 
Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Umar Gul 10.0  61  6.10 
Sohail Tanvir 9.4  57  5.90 
Wahab Riaz 9.2  86  9.21 
Rao Iftikhar 10.0  63  6.30 
Shahid Afridi 10.0  52  5.20 
Younis Khan 1.0  2.00 
Pakistan innings
Runs Balls Fours Sixes SR FoW
Salman Butt c Rohit  b Praveen  112.50  1-14 ( 2.3 ov. ) 
Kamran Akmal (wk) c Yusuf  b Praveen  38  35  108.57  4-81 ( 12.4 ov. ) 
Younis Khan c Dhoni  b Praveen  0.00  2-14 ( 2.4 ov. ) 
Mohammad Yousuf lbw   b Praveen  11  11  100.00  3-26 ( 4.5 ov. ) 
Misbah-ul Haq c Dhoni  b Ishant  24  28  85.71  5-94 ( 16.2 ov. ) 
Shoaib Malik (c) c Raina  b Chawla  53  67  79.10  9-180 ( 33.5 ov. ) 
Shahid Afridi st Dhoni   b Chawla  23  19  121.05  6-138 ( 22.5 ov. ) 
Sohail Tanvir c and   b Chawla  12  50.00  7-156 ( 26.6 ov. ) 
Umar Gul c Ishant  b Yuvraj  77.78  8-169 ( 29.4 ov. ) 
Rao Iftikhar not out     16  19  84.21   
Wahab Riaz lbw   b Chawla  0.00  10-190 ( 35.4 ov. ) 
Extras: ( 0 wd, 3 lb, 0 b, 0 nb, 0 p)   Total: 190 / 10 in 35.4 overs (Run Rate: 5.33) 
Bowler Overs Maidens Runs Wickets NoBall Wide Eco
Praveen Kumar 9.0  53  5.89 
Ishant Sharma 6.0  28  4.67 
Irfan Pathan 6.0  38  6.33 
Piyush Chawla 8.4  40  4.62 
Yuvraj Singh 4.0  17  4.25 
Yusuf Pathan 2.0  11  5.50 
http://www.vcricket.com/archive/t1_India_t2_Pakistan_d_06_10_2008_index.aspx

StumbleUpon.com Read more...

பதில் தாக்குதல்: இஸ்ரேலுக்கு ஈரான் எச்சரிக்கை!

எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் மிகவும் கடுமையான பதிலடியை எதிர்கொள்ள வேண்டியதிருக்கும் என்று ஈரான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் முஸ்தபா மொஹமத் நஜ்ஜார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கடந்தவாரம் இஸ்ரேல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஷால் மொஃபாஸ் ஒரு பத்திரிகை ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில், "ஐ.நா. பொருளாதாரத் தடைகள் ஈரான் அணு ஆயுத நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இல்லையெனில் ராணுவ நடவடிக்கை தவிர்க்க முடியாதது" என்று கூறியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஈரான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நஜ்ஜார் கூறியதாவது:

எங்கள் ராணுவமும் தயார் நிலையிலேயே உள்ளது. எங்கள் மீது எவரேனும் தாக்குதல் நடத்த நினைத்தால் மோசமான பதிலடியை சந்திக்க வேண்டியதிருக்கும்.

இஸ்ரேல் அமைச்சர் மொஃபாஸ் மீது ஐ.நா. பாதுகாப்பு குழு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
(மூலம் - வெப்துனியா)

StumbleUpon.com Read more...

உலக வரை படத்தில் இருந்து மறைந்து விட்ட யுகோசிலாவியா!

cyf tiu glj;jpy; ,Ue;J kiwe;J tpl;l யுகோஸ்லோவியா

mWgj;J %d;W ehad;khHfspy; xUtuhad jpUePyfz;l ehadhH gw;wpa Guhz tuyhW vy;NyhUf;Fk; njupAk;. ,e;j ehad;khHfsJ tuyhw;iw Nrf;fpohH jpUj;njhz;lH Guhzj;jpy; (ngupaGuhzk;) ghb itj;jpUf;fpwhH.

jpUePyfz;lH xU ehs; guj;ij xUj;jpapd; tPl;Lf;Fg; Ngha; te;jhH. mjidg; nghWj;Jf; nfhs;shj mtuJ kidtpahH ,dp vk;ikj; jPz;Ljy; $lhJ. jPz;bdhy; jpUePyfz;lk; vdf; $wpdhH. vk;ik vd;gJ vy;yhg; ngz;fisAk; Fwpg;gjhy; ehk; ,dp ve;jg; ngz;fisAk; jPz;Ltjpy;iy vd cWjp nra;J nfhz;lhH jpUePyfz;lH.

xU ehs; xU rptNahfpahH jpUePyfz;lH tPl;Lf;F te;jhH. jd;dplk; ,Ue;j xU jpUNthl;ilf; nfhLj;J ,J kpf;f rpwg;Gk; mUikAk; rf;jpAk; tha;e;j XL. ,J cq;fsplk; ,Uf;fl;Lk;. jpUk;gp te;J ngw;Wf; nfhs;fpNwd; vdf; $wptpl;Lg; Ngha;tpl;lhH. jpUePyfz;lH Xl;il kiwthd ,lj;jpy; gj;jpukhf itj;jhH. Mz;Lfs; fope;jd. xU ehs; rptNahfpahH jpUk;gp te;J me;jj; jpUNthl;ilj; jUkhW Nfl;lhH.

cs;Ns Nghd jpUePyfz;lH jhd; itj;j ,lj;jpy; jpUNthL ,y;yhjJ fz;L jpifj;jhH. mJ khakha; kiwe;J tpl;lJ. jpUePyfz;lH jtpj;j jtpg;ig Nrf;fpohH xU ghly; %yk; glk; gpbj;Jf; fhl;LfpwhH.

vd;W mtHtpiue;J $w
,Ue;jtH <e;j XL
nrd; WKd; nfhzHthd; Gf;fhH
fz;byH jpifj;J Nehf;fp
epd;wtH jk;ikf; Nfl;lhH
NjbAk; fhzhH khia
xd;Wk; mq;F mwpe;jpyhH jhk;
ciug;gJ xd;W ,d;wp epd;whH!
(ngupaGuhzk; 380)

mWgJ Mz;LfSf;F Kd;dH ,Uf;Fk; vd;W epidf;fpNwd;. jpUePyfz;l ehadhH fij jpiug;glkhf te;jJ. mjpy; Vopir kd;dH vk;.Nf. jpahfuhr ghftjH jpUePyfz;l ehaduhf ebj;jhH. jpUNthl;ilf; fhzhJ jtpj;jNghJ 'kiwtha;g; Gijj;j XL kiwe;j khak; ehdwpNad;' vd;W xU ghl;Lg; ghLthH.

mJ rup. jpUePyfz;lupd; jpUNthl;Lf;Fk; A+Nfhrpyhtpahtpw;Fk; vd;d njhlHG?

md;W kiwtha;g; Gijj;j XL kiwe;j khak; NghyNt ,d;W A+NfhrpNyhtpah Xirg;glhky; cyf tiuglj;jpy; ,Ue;J kiwe;J tpl;lJ!

A+Nfhrpyhtpah vd;w FbauR fle;j ngg;utup 4Mk; ehs; cyf tiuglj;jpy; ,Ue;J jpUePyfz;lH Gijj;j jpUNthl;ilg; Nghy; kiwe;J tpl;lJ!

A+Nfhrpyhtpahtpw;Fg; gjpy; ,g;NghJ NrHgpah -nkhd;nuePf;Nwh ( Serbia-Montenegro) vd;w Gjpa ,izg;ghl;rp ehL cUthfpAs;sJ.

Mdhy; ,e;j Gjpa ehl;bw;F xg;Gjy; toq;f mnkupf;fh kWj;Jtpl;lJ. fhuzk; Kd;dhs; A+Nfhrpyhtpah Fbaurpd; thuprhf ve;j ehl;ilAk; mnkupf;fh Vw;fj; jahuha; ,y;iy.

A+Nfhrpyhtpah NrhryPr Fbauirg; nghWj;jstpy; mJ jd;idj; jhNd fiuj;Jf;nfhz;Ltpl;lJ (dissolve) vd;Wk; mjpy; ,Ue;J
gpupe;j ve;jf; FbauRk; Kd;ida muR my;yJ ehl;bd; njhlHr;rp vd;W fUj KbahJ vd;fpwJ mnkupf;fh. mnkupf;fhjhd; ,d;W cyfj;jpd; rl;lhk;gps;is. mJ itj;jNj rl;lk;. nrhy;tNj Ntjk;. mnkupf;fhtpd; Kbit vjpHj;J Nky;KiwaPL nra;a topNa ,y;iy.

nkhd;nuePf;fpNwh rpwpa ehL. xU fhyj;jpy; nfhbfl;bg;gwe;j A+Nfhrpyhtpah Fbaurpy; ,Ue;j jd;dhl;rp gilj;j 6 FbauRfspy; xd;W.

1992 ,y; A+NfhrpNytpah Fiye;jNghJ nkhd;nuePf;Nwh NrHgpahNthL Gjpa ,izg;ghl;rp xd;wpy; ,ize;J nfhz;lJ. mg;gb ,izf;fg;gl;l ehl;bd; ngaH A+NrhrpNytpah FbauR vd;gjhFk;.

nkhd;nuePf;fpNwh ehl;bd; gug;gsT 13>938 r.fp.kPl;lH. jkpoPo epyg;gug;igtplf; (21>650 r.fpkP.) FiwthdJ. jiyefH nghl;nfhwpfh (Podgorica). kf;fs; njhif 680>158.

nkhd;nuePf;fpNwh Fbaurpd; kf;fs; njhifapy; nkhd;nuePf;NwhtpdH 62 tpOf;fhL. NrHgpaH 9 tpOf;fhL> my;NgdpaH 7 tpOf;fhL> K];ypk; 15 tpOf;fhL> FNuhrpaH 1 tpOf;fhL. VidNahH 6 tpOf;fhL.

NrHgpahtpd; epyg;gug;G 88>412 r.fpkP. jiyefH ngy;fpNwl;. NrHgpahtpd; kf;fs; njhif 9>981>929.

NrHgpah kw;Wk; nkhd;nuePf;Nwh ,uz;bd; nkhj;j epyg;gug;G 102>350 r.fpkP.. nkhj;j kf;fs; njhif 10>662>087.

,uz;L FbauRfspd; nkhj;j kf;fs; njhifapy; NrHgpaH 63 tpOf;fhL. my;NgdpaH 14 tpOf;fhL. nkhd;nuePf;fpNwhd;]; 6 tpOf;fhL. `q;Nfupad;];; 4 tpOf;fhL. vQ;rpNahH 13 tpOf;fhL.

,e;j ehl;by; ,lk;ngw;w cs;ehl;Lg; NghH> ,lg;ngaHT. ,dr; Rj;jpfupg;G fhuzkhf NkNy nfhLf;fg;gLl;Ls;s kf;fs; njhif jpUj;jkhdJ my;yJ nrk;ikahdJ vd;W vLj;Jf; nfhs;s KbahJ.

,uz;L ,izg;guRfSf;Fk; ,ilapy; vOjg;gl;l cld;gbf;if ,uz;L FbauRfSf;Fk; (Serbia-Montenegro) G+uz ,iwikia toq;FfpwJ. ,uz;Lf;Fk; ,ilapy; ghJfhg;G kw;Wk; ntspAwTj; Jiwfspy; kl;Lk; ika (,izg;ghl;rp) murpd; iffspy; mjpfhuk; ,Uf;Fk;.

ngy;fpNul; njhlHe;j ,e;j ,izghl;rpapd; jiyefukhf tpsq;Fk;.

Mdhy; kj;jpa fhg;gfk; kw;Wk; ehzak; jdpj; jdpahf ,Uf;Fk;. NrHgpah gioa bdhH ehzaj;ijj; njhlHe;J gad;gLj;Jk;. nkhd;nuePf;Nwh A+Nwh ehzaj;ijg; gad; gLj;Jk;.

,e;j Vw;ghL NrHgpah- nkhd;nuePf;Nwh ,uz;bd; eyd;fSf;Fk; ey;yJ. Nkw;nfhz;L ,izg;ghl;rp njhluyhk;. my;yJ ,uz;L ehLfSk; Kw;whfg; gpupe;J mjdjd; topapy; nry;yyhk;' vd NrHgpahtpd; Jizg; gpujkH Miodrag Isakov njuptpj;Js;shH.

,e;j cld;gbf;ifapd;gb ,d;Dk; 3 Mz;Lfs; fopj;J jdp ehl;Lf;fhd Neub thf;F vLg;G elj;jg;gLk;.

,g;gbnahU Vw;ghl;Lf;Ff; fhuzk; nkhd;nuePf;Nwhtpy; jdpehl;Lf;fhd Nfhupf;if gykhf ,Ug;gJjhd;. 1998,y; nkhd;nuePf;Nwh ,izg;ghl;rpapd; jiytHfs; ika murpd; mikg;Gf;fisg; Gwf;fzpj;Jg; Nghuhl;lk; elj;jpdhHfs;. mjd; vjpnuhypahf NrHgpahtpYk; gpuptpidf; Nfhupf;if Kd;itf;fg;gl;lJ.

,e;j cld;gbf;ifia NrHgpa Njrpathjpfs; gykhff; fz;bj;Js;shHfs;. NrHgpahtpw;Fk; nkhd;nuePf;Nwhtpw;Fk; ,ilapy; tuyhw;W mbg;gilapyhd cwT ePbf;f Ntz;Lk; vd;gJ mtHfsJ thjk;.

Vojislav Seselj vd;w ehlhSkd;w cWg;gpdH NgRk;NghJ ,g;NghJ ePq;fs; vd;d nra;fpwPHfs; vd;why; rPHjpUj;jk; vd;w ngaupy; xU KOikahd fiyg;gpw;Fk; 75 Mz;Lfhykhf njhlHe;J ,Ue;J te;j A+Nfhrpyhtpah vd;w ngaiu tuyhw;Wf;Fk; mDg;gpitf;fpwPHfs;' vdf; fhl;lkhfg; NgrpdhH.

kpNyhrptpf;fpd; NrhryPrf; fl;rp cWg;gpdH myf;rhd;lH rpkpf; (Aleksander Simic) NgRk;NghJ 'vdJ vz;zg;gb A+Nfhrpyhtpah kpf ey;y ehL. mij mopg;gjw;F Vd; gyH Jbf;fpwhHFs; vd;gJ vdf;F tpsq;ftpy;iy' vd;whH.

Mdhy; A+Nrhrpyhtpahtpd; Kd;dhs; gpujkH Dragisa Pesic NgRk;NghJ ,g;NghJ nfhz;Ltug;gl;l rPHjpUj;jj;jk; eyk; gaf;fpw xU eltbf;if vd;whH. 'Gjpa muR xU etPd nry;tr; nropg;ghd ehlhfj; jpfo ey;y tha;g;gpUf;fpwJ' vd ek;gpf;if njuptpj;jhH.

,d;Dk; 3 Mz;Lfspy; 680>158 kf;fs; njhif nfhz;l nkhd;nuePf;Nwh ehl;Lf;F Rje;jpuk; fpilj;jhy; mJ Vida rpWghd;ik ,dq;fs; kj;jpapy; gpuptpid ,af;fq;fs; Njhd;Wtjw;F mr;rthuk; itj;J tpLk; vd;W INuhg;gpa xd;wpak; gag;gLfpwJ. Fwpg;ghf nfhNrhtpaH kj;jpapy; mg;gbahd gpuptpid ,af;fk; cUthFk; tha;g;Gf;fs; mjpfk; ,Uf;fpwJ. Yugoslaviaold03.gif (21303 bytes)

tpiutpy; 126 cWg;gpdHfs; nfhz;l xU Gjpa ehlhSkd;wj;Jf;Fj; NjHjy; eilngw ,Uf;fpwJ. ,ilf;fhyj;jpy; ,g;NghJs;s mur ,ae;jpuk; njhlHe;J nray;gLk;. Mdhy; ];Nyhnghld; kpNyhrptpf;ifg; (Sloboden Milosevic) gjtpapy; ,Ue;J Juj;jpa ,e;ehs; rdhjpgjp Vojislav Kostunica NjHjy; eilngWk; tiu ve;jg; gjtpAk; ,y;yhky; ,Uf;fg; NghfpwhH. Gjpa ehlhSkd;we;jhd; Gjpa rdhjpgjpiaj; njhpT nra;a ,Uf;fpwJ.

NrHgpa kf;fsJ tuyhW xU Nrhf tuyhW. NrHgpah (A+Nfhrpyhtpah) gy;ypd kf;fs; thOk; ehL. ,dq;fSf;F ,ilNa tuyhw;W Kiwahd gifik ,Ue;J te;jJ. mt;tg;NghJ mJ Rje;jpuehlhf tpsq;fp te;jJ. Mdhy; fpgp 1389,y; JUf;fp NrHgpah kPJ gilnaLj;J mjd; epyg;gug;gpd; ngUk; gFjpiaj; jdJ fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jJ.

1459Mk; Mz;L NrHgpahit JUf;fp Kw;whfg; gpbj;jJ. mjd; gpd; Ie;J Ehw;whz;L fhyj;Jf;F xl;lkhd; Nguurpd; ,Uk;Gg; gpbf;Fs; mJ itf;fg;gl;bUe;jJ. gioa A+Nfhrpyhtpah (-1991)

xl;lkhd; NguuR ,];yhkpa murhf ,Ue;jjhy; fpwpj;jtHfshd NrHgpaHfs; mbikfs;Nghy; kpfTk; Nftykhf elj;jg;gl;lhHfs;. mtkhdg;gLj;jg;gl;lhHfs;. (tsUk;)


cyf tiuglj;jpy; ,Ue;J kiwe;Jtpl;l A+Nfhrpyhtpah!

ef;fPud;

(2)

,];yhkpa kjthj xl;lkhd; Nguurpd; mlf;FKiwf;F Mshd NrHgpaH efuq;fistpl;L ePq;fp kiyg;gpuNjrq;fspy; FbNaw tho;e;jhhHfs;. efuq;fspy; tho;e;jNghJ iftpidg; nghUl;fs;> Ruq;fNtiy kw;Wk; tzpfk; Kjypa njhopy;fs; nra;J gpioj;j NrHgpaHfs; Gjpa #oypy; fhy;eil tsHj;jy;> tptrhak; Nghd;w njhopy;fspy; <Lgl;lhHfs;.

INuhg;gpa ehLfSk; mT];jpupahTk (Austria ) JUf;fpf;F vjpuhf xl;lkhd; Nguurpd; fPo; tho;e;j NrHgpaHfsJ cjtpAld; gy Aj;jq;fis elj;jpd. JUf;fp-mT];jpupah ,ilapy; ele;j Aj;jj;jpd;NghJ (1593-1605) NrHgpaHfs; JUf;fpf;F vjpuhf fpsHr;rp nra;jhHfs;. gjpybahf JUf;fp Ry;jhd; NrHgpaHfshy; Nghw;wg;gLk; gup.rhth (St. Sava) mtHfsJ capuw;w cliyf; nfhSj;jp mopj;jhH.

NrHgpaHfs; NfH];nfhtpdh (Hersgovina) vd;w gpuNjrj;jpy; ,d;ndhU vjpHg;G ikaj;ij cUthf;fp JUf;fpf;F vjpuhfr; nray;gl;lhHfs;.

Mdhy; Aj;jj;ij epWj;j JUf;fpAk;-mT];jpupahTk; cld;gbf;if nra;J nfhz;lNghJ NrHgpaH jq;fs; vjpH eltbf;iffisf; iftpl Ntz;b Neupl;lJ. ,g;gb Aj;jk;> mikjp cld;gbf;if kPz;Lk; Aj;jk; vd;w toik mLj;j gy Ehw;whz;Lfshfj; njhlHe;jJ.

1683-1690 ,y; JUf;fpf;Fk; mT];jpupah> Nghye;J kw;Wk; ntdp]; ehLfSf;Fk; ,ilapy; njhlHe;J ngupa Aj;jk; ele;jJ. mT];jpupah> Nghye;J kw;Wk; ntdp]; ehLfSf;F ,ilapyhd Gdpj $l;lzpia (Holy Alliance ) Nghg;ghz;ltNu cUthf;fp ,Ue;jhH. ,e;j Gdpj $l;lzp ehLfs; NrHgpaiu JUf;fpf;F vjpuhf fpsHe;J vOkhW Jhz;baJ. NrHgpaHfsJ fpsHr;rp Nghy;fd; gpuNjrk; KOJk; gutpaJ. NrHgpaHfs; JUf;fpf;F vjpuhff; fue;jbj; jhf;Fjypy; <Lgl;lhHfs;.

xU fl;lj;jpy; mT];jpupah jdJ gilia gpd;thq;f KbT nra;jJ. mg;NghJ NrHgpaHfis tlf;F Nehf;fp jdJ gpuNjrj;Jf;F tUkhW mT];jpupah Nfl;Lf; nfhz;lJ. JUf;fpapd; mlf;FKiw Ml;rpapy; mlq;fp xLq;fp tho;tjh my;yhJ gpwe;j kz;iz tpl;L tlf;F Nehf;fp ,lk;ngaHe;J tho;tjh vd;W jPHkhdpg;gJ NrHgpaHfSf;F ,yFthf ,Uf;ftpy;iy. ,Wjpapy; ngUk;ghd;ikapdH (RkhH 30>000-40>000 FLk;gq;fs;) ,lk; ngaHtJ vd KbTf;F te;jhHfs;.

NrHgpaHfs; tpl;L ePq;fpa gpuNjrk; ntwpr;NrhbaJ. ,Jjhd; jUzk; vd;W vz;zpa JUf;fp vQ;rpapUe;j gpuNjr (nfhnrhth> k];Nlhdpah....) kf;fis ,];yhkpa kjj;ij jOtkhW mOj;jk; nfhLj;J mjpy; ntw;wpAk; fz;lJ.

,g;NghJ Nghy;f;fd; gpuNjrj;jpy; fzprkhd K];ypk;fs; ,Ug;gjw;F ,e;j tuyhw;Wg; gpd;dzpjhd; fhuzk;.

Vida kjj;jtHfisg; Nghy ,y;yhky; ,];yhk; kjj;ijj; tpUk;gpNah my;yJ fl;lhaj;jpd; NgupNyh jOGtHfs; jq;fs; ngaHfis muGg; ngaHfshf khw;wp jq;fsJ ,d milahsj;Jf;Fg; gjpy; kj milahsj;ij Vw;Wf; nfhz;L tpLfpwhHfs;. ,tHfs; midtUf;Fk; ,];yhkpa r%fj;jpy; rk cupik rk gbepiy (status) ,ay;ghfNt fpilj;JtpLfpwJ.

,d;W tl mnkupf;fhtpy; kpf Ntfkhf tsHe;J tUk; kjk; ,];yhk;jhd;. mnkupf;f fUg;G ,dj;jtH gyH ,];yhk; kjj;jpw;F kjk; khwp tUfpwhHfs;. fpwpj;Jt rkaj;jp;y; fpilf;fhj rkTupik rNfhuj;Jtk; ,];yhk; kjj;jpy; fpilf;fpwJ vd;gNj kjkhw;wj;Jf;fhd Kf;fpa fhuzpahFk;.

xl;lkhd; Nguurpd; Ml;rpf; fhyj;jpy; NrHgpaHfs; fl;lha kjk; khw;wk; nra;ag;gl;lhHfs;. gyH fLikahd tupfspy; ,Ue;J jg;Gtjw;F jq;fs; kjj;ij khw;wpf; nfhz;lhHfs;. vt;thwhapDk; kjk; khwpa NrHgpaHfis MSk; JUf;fpaHfs; jq;fspy; xUtuhf elj;jpdhHfs;.

JUf;fp-mT];jpupa ehLfSf;F ,ilapy; Aj;jk; (1716-1718) kPz;Lk; %z;lJ. ,k;KiwAk; NrHgpaHfs; mT];jpupah gf;fk; epd;W NghuhbdhHfs;. Aj;jk; ngh];dpah> n`H];nfhtpdh (Herzehobina) ngy;fpNwl;> lDhg; gs;sj;jhf;F (Danube basin ) vq;Fk; gutpaJ. Aj;j Kbtpy; xU mikjp cld;ghL JUf;fpf;Fk; mT];jpupahTf;Fk; ,ilapy; vOjg;gl;lJ. ,e;j cld;gbf;ifapd; tpisthf JUf;fp lDhg; gs;sj;jhf;F> tl NrHgpah> tl ngh];dpah Nghd;w ,lq;fis Kw;whf ,oe;jJ. Yugoslaviahistory.gif (54511 bytes)

mT];jpupah - JUf;fp ,ilapyhd filrp Aj;jk; 1788-1791 ,y; ele;jJ. me;j Aj;jj;jpw;Fg; ngaH Lgpf;fh (Dubica War ) vd;gJ. ,e;jKiwAk; mT];jpupaH JUf;fpf;F vjpuhf fpsHe;J vOkhW ngh];dpahtpy; tho;e;j fpwp];jtHfisf; Nfl;Lf; nfhz;lhHfs;.

1877 Vg;wpy; 12 Mk; ehs; NrHgpahTk; nkhd;nuePf;fpNwhTk; xl;lkhd; Nguurpd; kPJ NghHg; gpufldk; nra;jd. mNj rkak; cUrpahit Mz;l ,uz;lhtJ mnyf;rhe;lH xl;lkhd; NguuRf;F vjpuhfg; NghHg; gpufldk; nra;jhH. 1878 ngg;utup 19,y; cUrpag; gilfs; Plevna vd;w efiuf; ifg;gw;wpaJ. mNj Mz;L cUrpah- xl;lkhd; NguuR ,uz;Lf;Fk; ,ilapy; mikjp cld;gbf;if ifr;rhj;jhdJ.

NrHgpah> nkhd;uePf;Nwh kw;Wk; NwhNkdp;ah ehLfspd; Rje;jpuj;ij xl;lkhd; NguuR mq;fPfupj;jJ.

gpd;dH 1912.,y; NrHgpahtpw;Fk; JUf;fpf;Fk; ,ilapy; ele;j Aj;jj;jpy; JUf;fpapd; vr;r nrhr;r Ml;rp Kw;whf KbTf;F te;jJ. KjyhtJ cyf kfh Aj;jk; Muk;gpj;jNghJ Nghy;f;fd; gpuNjrk; rpW rpW ehLfshfr; rpjWz;L fple;jd.

tuyhw;wpy; fiue;JNghd A+Nfhrpyhtpah

1914 A+d; 14 ,y; mT];jpupa kd;dH Austrian Archduke Franz Ferdinand ngh];dpad; NrHgpaH xUtuhy; Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhH. me;jf; nfhiy KjyhtJ cyf kfh Aj;jj;jpw;fhd nfhbNaw;wk; Mf mike;Jtpl;lJ.

Aj;j Kbtpy; ntw;wp ngw;w el;G ehLfs; Nghy;f;fd; gpuNjrj;ij $WNghl Kide;jd. mjw;fhf mT];Nwh-`q;Nfup NguuR ( Austro-Hungarian empire) Jz;lhlg;gl;lJ. 1918,y; NrHgpaH> FNuhrpaH> gyN;fupad;];> my;Ngdpad;];> krpNlhdpad;]; xd;whf ,ize;J NrHgpaHfspd; ,uhr;rpak; (Kingdom of Serbs) vd;w muir cUthf;fpdhHfs;. gpd;dH 1929Mk; Mz;L mJ A+Nfhrpyhtpah vd;W ngaH khw;wk; nra;ag;gl;lJ. A+Nfhrpyhtpah vd;why; njd; ];yht; muR (South Slav state) vd;W nghUs; gLk;.

1934Mk; Mz;L A+Nfhrpyhtpah kd;dH mnyf;rhe;jH krpNlhdpah Gul;rpthjpfshy; gLnfhiy nra;ag;gl;lhH. ,ijj; njhlHe;J Nghy;f;fd; ehLfspy; Gul;rp ,af;fq;fs;> Njrpa ,af;fq;fs; jiyJhf;fpd.

,uz;lhtJ cyf Aj;jj;jpd;NghJ ehrp n[Hkdp INuhg;gpa ehLfs; kPJ gilnaLj;J mtw;iw Mf;fpukpj;jNghJ A+Nfhrpyhtpah ,df; FOf;fsplk; gpsT Vw;gl;lJ. ghjpg; NgH n[Hkdpaiu 'tpLtpg;ghsH' (Liberators) vdf; $wp tho;j;jp tuNtw;wdH. kPjpg; NgH ehrp n[Hkdpia vjpHj;jdH.

n[Hkdpapd; Mf;fpukpg;ig vjpHj;J ,uz;L nfupy;yh ,af;fq;fs; Nghupl;ld. mjpy; xd;W khH\y; Nahrpg; Gw]; jpj;Njh (Josip Broz Tito ) jiyikapy; Nrhtpaj; ehl;bd; MjuNthL Nghupl;lJ.

1943Mk; Mz;L kd;duhl;rp xopf;fg;gl;L jpj;Njh jiyikapy; NrHgpah> FNuhrpah> ];Nyhtpdh> ngh];dpah-NfH];nfhtpdh> krpNlhdpah> nkhd;nuePf;Nwh FbauRfs; mlq;fpa rkTlik A+Nfhrpyhtpa ,izg;Gf; FbauR (Yugolovia Federal Socialist Republic ) gpufldg; gLj;jg;gl;lJ. rdhjpgjp jpj;Njh fyg;G ,dj;jtH. ,e;jf; Fbaurpy; NrHgpaHfNs ngUk;ghd;ik ,dj;jtuhf tpsq;fpdhHfs;.

A+Nfhrpyhtpa FbauRfspd; vy;iyfis A+Nfhrpyhtpa fk;A+dp];l; fl;rpNa jPHkhdpj;jJ. mJ ,dthup mbg;gilapy; mike;jpUf;ftpy;iy. vLj;Jf;fhl;lhf FNuhrpah FbauNrhL NrHgpa ngUk;ghd;ik gpuNjrk; ,izf;fg;gl;lJ. ,jdhy; FNuhrpahtpd; nkhj;j kf;fs; njhifapy; 20 tpOf;fhL NrHgpa ,dj;jtHfshf ,Ue;jhHfs;.

,g;gb FNuhrpahNthL NrHgpa ngUk;ghd;ik gpuNjrj;ij ,izj;jjw;F xU cs;she;juf; fhuzk; ,Ue;jJ. FNuhrpaHfs; jdpehL xd;wpid cUthf;Ftjw;F NrHgpaHfs; jilahf ,Ug;ghHfs; vd;w ek;gpf;ifNa me;jf; fhuzkhFk;.

NrHgpaHfs; A+Nfhrpyhtpa FbauRspy; xd;whd FNuhrpa Fbaurpd; Fbkf;fshf ,Ue;j fhuzj;jhy; NrHgpaHfs; ,y;yhj jdp Rje;jpu FNuhrpa FbauRf;fhd Mapuk; Mz;L fhyf; fdT 1991tiu epiwNtwhJ Ngha;tpl;lJ.

FNuhrpa Fbaurpy; kl;Lky;y Vida FbauRfspYk; fzprkhd NrHgpaHfs; tho;e;jhHfs;. 1974 Mk; Mz;by; nfhz;Ltug;gl;l Gjpa murpay; ahg;G FNuhrpaH> ];NyhtpdpaHfs;> K];ypk;fs; kw;Wk; my;NgdpaHfsJ Njrpa czHitAk; gpuptpid czHitAk; mjpfupf;fr; nra;jJ.

mjpgH jpj;Njhtpd; jiyikapy; A+Nfhrpyhtpah fk;A+dpr ehLfs; gpd;gw;wpa fl;lisj; jpl;lk; ("Command Planning") vd;w nghUshjhu khjpup Kiwf;Ff; gjpy; re;ij NrhryPr ("Market Socialism" ) nghUshjhu khjpup Kiwiag; gpd;gw;wpaJ.

,jdhy; ngUk;ghYk; tptrha ehlhf ,Ue;j A+Nfhrpyhtpah eLj;ju ifj;njhopy; ehlhf khwpaJ. cyf muq;fpy; mzp Nruh ehLfspd; Kd;dzp ehlhf A+Nfhrpyhtpah tpsq;fpaJ. nfhydpj;Jt gpbapy; ,Ue;j ehLfspd; tpLjiyf;F mJ MjuT toq;fpaJ.

NkYk; mjpgH jpj;Njh mnkupf;fh kw;Wk; Nrtpaj; ty;yuRf;fSf;F ,ilapy; gf;fk; rhuhJ ,uz;Lf;Fk; ey;y gps;isahf ele;J nfhz;lhH. Mdhy; Nrhtpaj; ehl;bd; rHthjpfhupahf NahNrg; ];lhypd; ,Ue;jNghJ me;j ehl;bd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; tu kWj;J mjNdhL mtH Kuz;gl;Lf; nfhz;lhH.

1980,y; mjpgH jpj;Njh fhykhdhH. mtuJ kiwNthL ,Uk;Gg; gpbf;Fs; mtH itj;jpUe;j A+Nfhrpyhtpah FbauR rpjw Muk;gpj;jJ. jpj;Njhtpd; ,lj;Jf;F Row;rp Kiwapy; xd;gJ NgH epakpf;fg;gl;lhHfs;. 1985,y; ];Nyhnghld; kpNyhrptpf; mjpfhuj;Jf;F te;jhH. ,tH my;NgdpaHfSf;F vjpuhd Nghf;iff; filg;gpbj;jhH. xU mfz;l NrHgpahit (Greater Serbia'") cUthf;FtJ mtuJ fdthf ,Ue;jJ.

1985Mk; Mz;lstpy; A+Nfhrpyhtpah ghupa nghUshjhu neUf;fbiar; re;jpj;jJ. ngupa ngupa njhopw;rhiyfspy; cw;gj;jpahd nghUl;fSf;F re;ij tha;g;G ,y;yhky; Ngha;tpl;lJ. njhopw;rhiyfis epWt Nkw;Fyf ehLfsplj;Jk; cyf tq;fp Nghd;w epjp epWtdq;fsplj;Jk; thq;fpa flid milf;f Kbahky; mJ jpz;lhbaJ. midj;Jyf epjp epWtdk; nfhLj;j flidj; jpUg;gp milf;FkhW neUf;fpaJ.

1979-1984Fk; ,ilg;gl;l fhyj;jpy; A+Nfhrpyhtpahtpd; tUtha; 30 tpOf;fhL tPo;r;rp mile;jJ. mNj rkak; 1988,y; tpiythrp caHT 200 tpOf;fhlhf caHe;jJ. Ntiyapy;yhNjhH njhif mjpfupj;jJ. ,it kf;fsJ nghUshjhu Rikia NkYk; mjpfupjj;J. kf;fs; jpz;lhbdhHfs;.

cz;ikapy; 1974,y; nfhz;Ltug;gl;l Gjpa ahg;gpd; gpd;dH A+Nfhrpyhtpah ,izg;ghl;rp (federal) vd;w Njhw;wj;ij tpl;L $l;lhr;rp (confederal) Mf cUkhwptpl;lJ. xt;nthU ,izg;ghl;rp murpd; MSk; tFg;G (bureaucracy) ika murpd; fl;lisfis nry;yhf; fhrhf;f Muk;gpj;jJ. rdhjpgjp jpj;Njhtpd; MSik xd;Nw me;jf; fhyfl;lj;jpy; me;j ehL rpjWz;L Nghfhky; fhg;ghw;wpaJ. (tsUk;)


cyf tiuglj;jpy; ,Ue;J kiwe;Jtpl;l A+Nfhrpyhtpah!

ef;fPud;

(3)

gj;jhz;L fhykhf ele;j cs;ehl;Lg; NghH fhuzkhf A+Nfhrpyhtpah nghUshjhu neUf;fbf;F cs;shdJ.

kuj;jhy; tpOe;jtid khNlwp kpjpj;j fijahf mnkupf;f fhq;fpu]; 1990 nehntk;gH 5,y; Kd;dwptpj;jy; vJTkpd;wp A+Nfhrpyhtpahtpw;fhd rfy fld; kw;Wk; epjpAjtpfis ntl;baJ. ,jdhy; A+Nfhrpyhtpah me;epa thzpf Vw;Wkjp ,wf;Fkjp nra;a Kbahky; jpzwpaJ.

NkYk; A+Nfhrpyhtpa Fbauirf; Fiyf;Fk; Nehf;NfhL Rje;jpukhd NjHjy; eilngwhtpl;lhy; rdehafj;Jf;fhfg; NghuhLk; Njrpa mikg;GfSf;F Neubg; nghUshjhu cjtp nra;ag;gLk; vd mnkupf;f mwptpj;jJ. mNj rkak; rpIV csT mikg;G Rje;jpuk; Nfl;Lg; NghuhLk; mikg;GfSf;F kiwKf epjpAjtp mspf;fj; njhlq;fpaJ.

nghUshjhuj;ij epkpHj;j tof;fkhff; iff;nfhs;sg;gLk; nghUshjhu rPHjpUj;jk;> jdpahHkak;> Mlk;gur; nrytpy; ntl;L vd;w kUe;Jfs; cl;nfhs;sg;gl;ld. Mdhy; mit ve;jtpj gaidAk mspf;ftpy;iy. muR mKy;gLj;jpa nghUshjhu rPHjpUj;jk; ehlshtpa NtiyepWj;jk; kw;Wk; Nguzpfs; Nghd;w mur vjpHg;G eltbf;iffisj; Jhz;btpl;lJ.

1985Mk; Mz;L Nrhtpaj; fk;A+dp];l; fl;rpapd; nghJr; nrayhsH vd;w Kiwapy; fkpf;fhapy; nfhHgnrht; (Mikhail Gorbatschow ) Nrhtpaj; xd;wpaj;jpd; Ml;rpj; jiytuhf te;jhH. Nrhtpaj; xd;wpaj;jpd; Ml;;rpf; fapW mtH ifapy; ,Ue;jJ. mtuJ jpwe;j kw;Wk; Njhw;w khw;wk; ( Glasnost and Perestroika ) Nfhl;ghl;bd; jhf;fKk; nry;thf;Fk; Vida fk;A+dp];l; ehLfSf;Fk; gutpaJ. A+Nfhrpyhtpah mjw;F tpjptpyf;fhf ,Uf;ftpy;iy. FNuhrpah kw;Wk; ];Nyhtpdpahtpy; ,aq;fpa kWg;G ,af;fq;fs; (dissident movements ) jkJ rdehaf cupikfSf;Ff; Fuy; vOg;gj; njhlq;fpd.

NrHgpahtpy; tho;e;j my;Ngdpa rpWghd;ikapdH jq;fSf;F A+Nfhrpyhtpa Fbaurpd; fPo; jd;dhl;rp Ntz;Lk; vd;W typAWj;jpg; NghuhbdhHfs;.

1889,y; ngHypd; RtH ,bf;fg;gl;lJ. mLj;j Mz;L (1990) Nrhtpaj; xd;wpak; cUf; Fiye;jJ. 1991 bnrk;gH 8,y; Nrhtpaj; xd;wpak; 74 Mz;LfSf;Fg; gpd;dH cj;jpNahfG+Htkhf fiyf;fg;gl;lJ. mjw;F <lhf 12 Rje;jpuehLfspd; nghJey mikg;G cUthfpaJ.

,tw;why; A+Nfhrpyhtpahtpd; murpay; cWjpg;ghL <lhbg; NghdJ. NrHgpah kw;Wk; nkhd;nud;ePf;Nwh fk;A+dp];l; Ml;rpf;F thf;fspj;jd. Mdhy; FNuhrpah> ];Nyhtpdh> krpNlhdpah kw;Wk; ngh];dpah-n`H];nfhtpdh Rje;jpug; ghijiaj; NjHe;njLj;jd.

A+Nfhrpyhtpahtpy; cWg;Gupik tfpj;j FNuhrpahTk; ];NyhNtdpahTk; A+d; 25> 1991 ,y; Rje;jpug;gpufldk; nra;Jtpl;L jdp ehLfshfg; gpupe;jd. ,e;j ,uz;L ehLfisAk; I.ehLfs; mit 1992 rdtupapy; Gjpa ehLfshf mq;fPfupj;jJ.

1991Mk; Mz;L nehntk;gH khjk; krpNlhdpah Rje;jpug; gpufldk; nra;jJ. rz;il ,y;yhky; mikjp top A+Nfhrpyhtpahtpy; ,Ue;J gpupe;j xNu ehL krpNlhdpahjhd;.

,jidj; njhlHe;J ngh];dpah 1992 ngg;utup khjj;jpy; jd;id Rje;jpuehlhfg; gpufldg;gLj;jpaJ. mNj Mz;L Vg;upy; khjj;jpy; mjw;F I.eh. mitapd; mq;fPfuhuk; fpilj;jJ.

mNj rkak; A+Nfhrpyhtpah (vQ;rpa) I.eh.mitapy; ,Ue;J ntspNaw;wg;gl;lJ.

kpNyhrptpf; vjpHg;ghsHfis mlf;fpdhH. 1991,y; ,uhZtj;ij ];Nyhtpdpahtpw;F mDg;gp itj;jhH. mNj Mz;L NrHgpah FNuhrpah kPJ gilnaLj;jJ. Tf;ftH kw;Wk; Lg;nwht;dpf; (Vukovar and Dubrovnik ) efuq;fs; Fz;Lj; jhf;FjYf;F ,yf;fhfpd. Aj;jk; mz;il ehlhd ngh];dpahTf;Fg; gutpaJ. mq;F tho;e;j FNuhrpaH> NrHgpaH> K];ypk; ,dj;jtHfs; me;j ehl;ilj; jq;fs; jq;fs; fl;Lg;ghl;Lf;F nfhz;Ltu rz;il gpbj;jhHfs;.

cs;ehl;Lg; NghH Muk;gpf;f Kd;dH ngh];dpah ehl;by; FNuhrpaH 17tpOf;fhL> NrHgpaH 33tpOf;fhL> K];ypk;fs; 44 tpOf;fhL vd;w xOq;fpy; tho;e;jhHfs;. NrHgpah ,uhZtk; ngh];dpahtpy; tho;e;j NrHgpaUf;F Mjuthfg; NghuhbaJ. ,jid Nkw;Fyfk; ,dr; Rj;jpfupg;G vd tHzpj;J NrHgpahit fz;ldk; nra;jJ.

FNuhrpaHfSk; K];ypk;fSk; mz;il ehLfSf;F mfjpfshf Xbj; jQ;rk; GFe;jhHfs;. Aj;jj;jpy; fpilj;j ntw;wp %yk; NrHgpaHfs; ngh];dpahtpd; nkhj;j epyg;gug;gpy; 70 tpOf;fhl;il jq;fs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;jhHfs;. Mdhy; 1995 Nfhil fhyj;jpy; FNuhrpaHfs; NrHgpaiuj; jpUg;gpj; jhf;fpajpy; ngUksT epyg;gug;ig kPsf; ifg;gw;wpdhHfs;.

1995 nehntk;gH khjk; 21Mk; ehs; Dayton mikjp xg;ge;jk; XifNahtpy; (Ohio) ifr;rhj;jhdJ. mjpy; bnrk;gH 14Mk; ehs; guprpy; ngh];dpah> FNuhrpah> NrHgpah jiytHfs; ifnaOj;jpl;lhHfs;. me;j mikjp xg;ge;jj;ij mKy;g;gLj;j 45>000 Nel;Nlh gilapdH mq;F mDg;gp itf;fg;gl;lhHfs;.

1995 Mz;L Mf];l; 30 njhlq;fp Nel;Nlh ehLfs;> my;Ngdpah nfhnrhNth (Kosovo) khfhzj;jpy; (NrHgpahtpd; njd; khfhzk;) thOk; my;NgdpaHfSf;F vjpuhf NrHgpah ,dg;gLnfhiy nra;tjhff; Fw;wk; rhl;b mjd; kPJ Nel;Nlh ehLfs; ,iltplhj Fz;Lj; jhf;Fjiy Nkw;nfhz;ld. ,e;jf; Fz;L tPr;rpy; mnkupf;f tpkhdq;fs; kl;Lk; 31>000 Fz;Lfis tPrpaJ. mg;NghJ Fiwe;j rf;jp tha;e;j A+Nwdpak; (depleted uranium ) G+rg;gl;l Fz;Lfis mnkupf;fh tPrpajhf NrHgpah gfpuq;fkhff; Fw;wk; rhl;baJ.

gpd;dH nfhNrhthtpy; tho;e;j my;Ngdpa nkhop NgRk; rpWghd;ikapdUf;Fk; mz;il ehlhd krpNlhdpahtpw;Fk; ,ilapy; vy;iyr; rz;il %z;lJ.

mnkupf;fh ,e;j Aj;jj;jpy; Kk;kukhfj; jiyapl Kf;fpa fhuzk; ,Ue;jJ. A+Nfhrpyhtpahitj; Jz;lhLtjd; %yk; fpof;F INuhg;gh kw;Wk; Nghy;bf; gpuNjrk; kPJ jdJ murpay; nghUshjhu ,uhZt nry;thf;if tpupthf;fp cUrpahit jdpikg; gLj;JtJ mjd; murpay; ,uhZt ,yf;fhf ,Ue;jJ.

,e;j cs;ehl;L Aj;jj;jpy; ghupa kdpj kPwy; Fw;wq;fis ,ioj;j Kd;dhs; A+NfhrpNyhtpah Ml;rpj; jiytH ];Nyhnghnld; kpNyhrptpf; (Sloboden Milosevic) cl;glg; gy murpay; thjpfs; ,uhZtthjpfs; ,dg;gLnfhiy kw;Wk; kdpjj;Jtj;jpw;F vjpuhd Fw;wq;fSf;fhf N`f;fpy; (Hague ) ,Uf;Fk; midj;Jyf ePjpkd;wj;jpd; Kd; tprhuizf;F epWj;jg;gl;Ls;shHfs;. tprhuiz njhlHe;J eilngWfpwJ.

Rje;jpug; ghijiaj; NjHe;njLj;j FNuhrpah ehl;bd; gug;gsT 56>542 r.fpkP. kf;fs; njhif 4>390>751. (A+iy 2002 kjpg;gPL). ];NyhNtdpah gug;gsT 20>273 r.iky;. kf;fs; njhif 1>932>917 (A+iy 2002). krpNlhdpah gug;gsT 25>333 r.fpkP. kf;fs; njhif 2>054>800 (2001).

,jw;fhd jPHkhdk; A+Nfhrpyhtpa ehl;L fPoit Nkyit ,uz;bYk; KiwNa 26-7> 84-31 thf;Ffshy; epiwNtwpaJ. INuhg;gpa xd;wpak; (European Union ) ,jd; gps;isg;NgWf;F kUj;Jtpr;rpahfr; nray;g;gl;lJ. fle;j Mz;L Nghy;f;fdpy; Gjpjhf ,dNkhjy;fs; ntbg;gijj; jtpw;gjw;fhfNt INuhg;gpa xd;wpak; ,e;j tplaj;jpy; jiyapl;L ,zf;fg;ghl;ilf; fhz cjtpaJ.

1992,y; NrHgpah- nkhd;nuePf;Nwh A+Nfhrpyhtpah Fbaurpy; njhlHe;J ,Ug;gjw;F xj;Jf; nfhz;lJ. Mdhy; gpd;dH ,uz;L muRfSf;Fk; ,ilapyhd cwtpy; tpupry; Vw;glj; njhlq;fpaJ. Fwpg;ghf Kd;dhs; A+Nfhrpyhtpah rdhjpgjp ];Nyhnghld; kpNyhnrhtpf; (Sloboden Milosevic ) gjtpf;fhyj;jpy; ,uz;L muRfSf;Fk; ,ilapyhd cwtpy; KWfy; epiy Vw;gl;lJ.

A+Nfhrpyhtpah ehl;bd; tuyhW nrhy;ypj; jUk; ghlq;fs; vit?

(1) xU ehl;bd; vy;iyf; NfhLfs; fy;ntl;Lf;fs; my;y. mit fhyj;Jf;Ff; fhyk; mopj;J vOjg;glyhk;. Vd; ehl;bd; tiuglj;ijNa mopj;J tplyhk;. A+Nfhtpyhtpah Nrhtpaj; xd;wpaj;jpd; kiwTf;Fg; gpd;dH 20 Rje;jpu ehLfs; Njhw;wk; ngw;ws;sd.

(2) Rz;ilf;fha; ehLfs;$l Rje;jpu ehLfshfj; Njhw;wk; nfhs;syhk;! mtw;wpd; cUtj;Jf;Fk; Rje;jpuj;jpw;Fk; njhlHG ,y;iy.

(3) cs;ehl;L tptfhuk;> ,iwik> gpuNjrf; fl;Lg;ghl;L vd;w jpiufSf;Fg; gpd;dhy; xspe;J nfhz;L ,dg; gLnfhiy elhj;j KbahJ. mjid cyf ehLfs; (mnkupf;fh cl;gl) mDkjpf;ftpy;iy.

,d;W cyfj;jpy; rpWghd;ik Njrpa ,dq;fisr; rhHe;j 80 Nfhb kf;fs; jq;fs; Rje;jpuj;Jf;Fk; tpLjiyf;Fk; NghuhbtUfpwhHfs;.

epyk;> tuyhW> nkhop> gz;ghL ,tw;wpd; mbg;gilapy; Njrpa ,dq;fshf fzpf;fg;gLk; xt;nthU ,dj;Jf;Fk; jd;dhl;rp cupik toq;fg;glNtz;Lk;. mg;gbr; nra;tjd; %yNk epue;ju cyf rkhjhdj;ij cUthf;fyhk;.

mt;itahH jhk; ,aw;wpa %Jiuapy; cUT fz;L vs;shJ ,Uj;jy; Ntz;Lk; vd;fpwhH.

kly;ngupJ jhio kfpo;,dpJ fe;jk;
cly;rpwpaH vd;wpUf;f Ntz;lh-fly; ngupJ
kz;ePUk; MfhJ mjd;mUNf rpw;Whwy;
cz; ePUk; Mfp tpLk;.
(%Jiu 13)

jhok;G+ kly;fspdhNy ngupjhapUf;fpd;wJ. kfpok;G+ ,jo; rpwpajhf ,Ug;gpDk; kzj;jpdhy; kpf ,dpajhf ,Uf;fpd;wJ. fly; kpfg; ngupjhf ,Uf;fpd;wJ. Mdhy; mf; fly; ePH clk;gOf;ifg; Nghf;Fjw;Fk; jFjp cilajhfhJ. mf; flypd; gf;fj;Nj rpwpa kzw;Fopapy; CWk; ePH gUFjw;Fk; rpwe;j ePuhfpwJ. mjdhy; xUtiu cUtj;jpdhy; rpwpaH vd vz;zp mtkjpf;f Ntz;lh. mtH Mw;wy; kpf;ftuhfTk; ,Uf;fyhk;.

,Nj fUj;ij cUTfz;L vs;shik Ntz;Lk;> cUs;ngUe; NjHf;F mr;rhzp md;dhH cilj;J' vd thd;Gfo; ts;StUk; nrhy;ypapUf;fpwhH. ngupa NjUf;F mr;rhzpNghy; typikAilNahH cyfj;jpy; cs;sdH. mjdhy; mtuJ cUtpy; rpWik fz;L ,fof; $lhJ.

If;fpa ehLfs; mit Njhw;wk; ngw;wNghJ mjpy; cWg;Gupik tfpj;j ehLfspd; vz;zpf;if ntWkNd 51. ,d;W mjd; njhif 191. fle;j 12 Mz;Lfspy; (1990-2002) I.eh. mitapd; cWg;gpdH njhif 159,y; ,Ue;J 191 Mf caHe;Js;sJ.

ehLfspd; njhif $bajhy; thdk; ,be;J tpOe;Jtpl tpy;iy. my;yJ G+kp gpse;J tpltpy;iy. khwhf ehLfspd; mjpfupg;G cyf mikjpf;F topNfhypAs;sJ.

NkYk; If;fpa ehLfs; mitapy; jkpoPoj;ijtpl gug;gstpYk; kf;fs; njhifapYk; Fiwe;j 38 ehLfs; cWg;Gupik tfpf;fpd;wd. aho;g;ghzf; Flhehl;bd; gug;gsT kl;Lk; 430 r.iky;. kf;fs; njhif 600>000 (Aj;jj;jpw;F Kd;dH 900>000).

NehW (Nauru) vd;w jPT. gug;gsT 8 r.iky;. kf;fs; njhif 10>000. rPnry;]; vd;w jPtpd; gug;gsT 180 rJu iky;! kf;fs; njhif 72>000! Mrpahtpd; gzf;fhu ehlhd rpq;fg;G+upd; gug;gsT 240 r.iky;. kf;fs; njhif 2> 812>000.

13>938 r.fp.kPl;lH gug;gsTk; 680>158 kf;fisAk; nfhz;l nkhd;nuePf;fpNwh jdp ehzak; itj;jpUf;f KbAnkd;why;> ,d;Dk; 3 Mz;Lfspy; xU Neub thf;nfLg;gpd; %yk; xU jdpr; Rje;jpu ehlhfg; NghFk; cupik mjw;F ,Uf;Fkhdhy; 21>650 r.fp.kP. 35 ,yl;rk; vz;zpf;if nfhz;l jkpoPok; Vd; mg;gbahd xU thf;nfLg;gpd; %yk; jdJ vjpHfhy murpay; jiytpjpiaj; jPHkhdpf;f KbahJ?

1833Mk; Mz;Ltiu jkpoupd; jhaf G+kpahd tl-fpof;F jdpj;Njjhd; Msg;gl;lJ.

nkhd;nuePf;Nwh kf;fSf;F xU epahak; jkpo; kf;fSf;F ,d;ndhU epahakh? tp.Gypfs; Gw RaepHza cupikia ,g;NghJ iftpl;L tpl;ljhy; jdpr; Rje;jpu jkpoPof; Nfhupf;ifia Ngr;R thHj;ij Nkirapy; itf;f KbahJ. Mdhy; NrHgpah - nkhd;nuePf;Nwh ehLfs; jw;NghJ Vw;Wf; nfhz;Ls;s ,izg;ghl;rp Kiwia MtJ Kd; itf;fyhk; my;yth? jdp ehzaj;ij tpl;Lf; nfhLj;J tpl;Lj; jdpg; gilia itj;jpUf;fyhk; my;yth?

jkpo;kf;fSf;F jdpg;gil Njit. jd; if MAjk; ,y;yhtpl;lhy; jiytH gpughfud; ,y;yhj fhyj;jpy; rpq;fs Vfhjpgj;jpak; Jg;ghf;fp Kidapy; kPz;Lk; jkpo;kf;fis mbikg;gLj;jp tpLk;. ,g;NghJ Nghyy;yhky; mg;NghJ %r;R tpLtjw;Fk; jkpo;kf;fSf;F cupik ,Uf;fhJ! (Kw;Wk;)( ek;ehL ngg;utup 2003)


StumbleUpon.com Read more...

இந்து மதத்திற்கு ஞானஸ்நானம் செய்து கொண்ட கிறிஸ்தவம்

இந்து மதத்திற்கு ஞானஸ்நானம் செய்து கொண்ட கிறித்துவம்

10 06 2008

 

ந்து மதத்திற்குள் ஜாதி இருக்கிறது அல்லது ஜாதிதான் இந்து மதமாக இருக்கிறது. அதற்குள் சூத்திரன், பஞ்சமன் என்ற இழிவுகள் இருக்கின்றன. சூத்திரன் என்ற இழிவை அடையாளப்படுத்திக் காட்ட, 'இன்னதுதான்' என்று ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லிவிட முடியாது.

பார்ப்பன மோகியாகவும், பார்ப்பன சடங்குகளைப் பின்பற்றி நடந்து கொள்வதையும், சுயஜாதி பிரியத்தையும் சூத்திர இழிவாகக் கொள்ளலாம்.

ஆனால், பஞ்சமர் என்று சொல்லுகிற பிரிவுகளைக் கண் திறந்து பார்த்தாலோ, கண்ணை மூடிக் கொண்டு நினைத்தாலோ & தீண்டாமை என்கிற இழிவு தெளிவாகத் தெரியும். புரியும்.
இப்படி, தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற தீண்டாமையை ஒழிக்க முடியாதா?

'முடியும்' என்றது கிறிஸ்துவ மதம்.
ஆனால், 'எல்லோரையும் கிறிஸ்தவர்களாக மாற்றிவிட வேண்டும்' என்ற பேராசையால், இந்து மதத்திற்கு 'ஞானஸ்நானம்' செய்து கொண்டது கிறிஸ்துவ மதம். அதனாலேயே ஏசுவை கும்பிடும் இந்துக்களாகவே இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவர்கள்.

விளைவு, ஜாதிவெறி தலைவிரித்தாடுகிறது தீண்டாமை கொடி, திருவிழாக் காலத்து மாதா கோயில் கொடியை விட உயரத்தில் பறக்கிறது.
ஆம்.ஜாதி அடையாளம் ஒழிந்தால்தான், ஜாதி இழிவு ஒழியும்.

இன்று, இந்தியாவில் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் பழக்கம் பாரம்பரியமாக உள்ளவர்கள் இரண்டு பிரிவு மக்கள்:

1.தலித் மக்கள் 2. முஸ்லீம்கள்.

குறிப்பாக பிராந்திய மொழி பேசும் முஸ்லிம்கள், இந்து மத எதிர்ப்புணர்வுக்காகவே மதம் மாறியவர்கள். இவர்கள் முஸ்லிம்களாக மதம் மாறிய பின் மாட்டிறைச்சி உண்ணும் பழக்கத்திற்கு மாறினார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. மாட்டிறைச்சி உண்ணும் பழக்க முடையவர்களே முஸ்லிம்களாக மாறியிருக்கிறார்கள். அப்படியானால் யார் அவர்கள்?

தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் தானே!

வெள்ளாள கிறிஸ்துவர், கிறிஸ்துவ உடையார், கிறிஸ்துவ தேவர், நாடார் கிறிஸ்துவர், வன்னிய கிறிஸ்துவர் இவர்களுக்குக் கீழே தலித் கிறிஸ்துவர். இப்படியாக கிறிஸ்துவ மதம்.
ஜாதியையே தன் உருவமாகக் கொண்டது இந்து மதம்.

இந்த இந்தியச் சூழலில், நேரடியான ஜாதி அடையாளங்கள் அற்று இருக்கிறது இஸ்லாம்.
எப்படி அவர்களுக்கு மட்டும் இது முடிந்தது?

சுயம்பு சிந்தனையாளர்கள் இது குறித்துச் சிந்திப்பார்களா? சிந்தித்த பிறகு அதை இந்த உலகிற்கு அறிவிப்பார்களா?

பார்ப்போம்.

எழுச்சி தலித் முரசு ஆகஸ்ட் 2002

 

http://mathimaran.wordpress.com/2008/06/10/%e0%ae%87%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%af%81-%e0%ae%ae%e0%ae%a4%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b1%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%81-%e0%ae%9e%e0%ae%be%e0%ae%a9%e0%ae%b8%e0%af%8d%e0%ae%a8%e0%ae%be/

StumbleUpon.com Read more...

பூமியதிர்ச்சியை முன்னறிவிக்க முடியும் என்கிறது நாசா.பூமியதிர்ச்சியை முன்னறிவிக்கக் கூடிய தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிவதில் தாங்கள் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை எட்டியுள்ளதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் அறிவித்துள்ளனர்.

விண்ணில் சஞ்சரிக்கும் செயற்கைக் கோள்களின் துணையுடன் பூமியின் வளிமண்லடத்தில் உள்ள அயன்படையில் (ionosphere) நிகழும் குழப்பங்களை அவதானிப்பதன் அடிப்படையில் பூமி அதிர்ச்சியை எதிர்வு கூற முடியும் என்று விஞ்ஞானிகள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.

பூமி அதிர்ச்சி ஏற்படுவதற்கு முன்னர் வளிமண்டலத்தில் உள்ள அயன்படையில் பாரிய குழப்பங்கள் நிகழ்வது தொடர்சியாக நாசா விஞ்ஞானிகளால் அவதானிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. கடந்த மே 12 இல் சீனாவில் நிகழ்ந்த பூமியதிர்ச்சிக்கு முன்னரும் கூட வளிமண்டல அயன்படையில் முன்னர் அவதானிக்கப்பட்டது போன்ற குழப்பங்கள் நிகழ்ந்திருந்தன என்று அவர்கள் தாங்கள் திரட்டிய தரவுகளை ஆதாரம் காட்டி செய்தி வெளியிட்டுள்ளனர்.

பூவியோட்டில் உள்ள பாறைப்படைகளில் ஏற்படும் மின் அழுத்த மாற்றங்கள், வளிமண்டல அயன்படையில் தூண்டும் குழப்பங்களுக்கும் அவற்றைத் தொடர்ந்து ஏற்படும் பூமி அதிர்ச்சிகளுக்கும் இடையே தொடர்புகள் இருப்பது அவதானிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையிலேயே நாசா விஞ்ஞானிகள் இந்த நம்பிக்கையை வெளியிட்டுள்ளனர்.

எதுஎப்படியோ பூமி அதிர்ச்சியை எதிர்வு கூறும் தொழில்நுட்பம் வளரின் பூமியதிர்சியால் ஏற்படும் மனிதப் பேரவலங்கள் தடுக்கப்படும் வாய்ப்புக்கள் அதிகரிக்கும் என்பதை நிச்சியமாகக் கூறலாம்.

 
http://kuruvikal.blogspot.com/2008/06/blog-post_05.html

StumbleUpon.com Read more...

இஸ்லாமிய மதப் பிரச்சசரகர் ஹாருன் யஹ்யா மோசடி வழக்கில் கைது

Turkish Islamic author given 3-year jail sentence

By Thomas Grove

ISTANBUL (Reuters) - Controversial Turkish Islamic author Adnan Oktar was sentenced to three years in prison on Friday for creating an illegal organization for personal gain, state-run Anatolian news agency said.

A spokeswoman for his Science Research Foundation (BAV) confirmed to Reuters that Oktar had been sentenced but said the judge was influenced by political and religious pressure groups.

Oktar had been tried with 17 other defendants in an Istanbul court. The verdict and sentence came after a previous trial that began in 2000 after Oktar, along with 50 members of his foundation, was arrested in 1999.

In that court case, Oktar had been charged with using threats for personal benefit and creating an organization with the intent to commit a crime. The charges were dropped but another court picked them up resulting in the latest case.

Oktar planned to appeal the sentence, a BAV spokeswoman said. No further details were immediately available.

Oktar, born in 1956, is the driving force behind a richly funded movement based in Turkey that champions creationism, the belief that God literally created the world in six days as told in the Bible and the Koran.

Istanbul-based Oktar, who writes under the pen name Harun Yahya, has created waves in the past few years by sending out thousands of unsolicited texts advocating Islamic creationism to schools in several European countries.

TENSIONS HIGH

The court decision comes at a time when political tensions in officially secular but predominantly Muslim Turkey are high as the ruling AK Party faces a court case that seeks its closure for alleged Islamist activities, a claim the party denies.

Oktar's teachings echo those of Christian fundamentalists in the United States. He has publicly denounced Darwinism and Freemasonry in high-profile attacks.

Charles Darwin came up with the widely adopted evolutionary theory of natural selection in the 19th century.

Oktar's publishing house has published dozens of books that have been distributed in more than 150 countries and been translated into more than 50 languages. He has a wide following in the Muslim world.

But Turkish commentators say the group's books, numbering more than 200, are probably written by a pool of writers, a charge the author denies.

http://www.reuters.com/article/artsNews/idUSL0992091620080509?sp=true

StumbleUpon.com Read more...
Related Posts with Thumbnails

Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP