சமீபத்திய பதிவுகள்

ஏழு இந்திய அதிசயங்கள்-Seven Wonders Of India

>> Tuesday, March 30, 2010

உலக அதிசயங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள ஏழு அதிசயங்களை பற்றி நாம் அறியலாம்


Seven Wonders Of India

1.Shravanabelagola or Gomateshwara கோமடெஷ்வரா
 
The 17.8 m monolith of Jain prophet Bhagavan Gomateshwara Bahubali, which was carved out around 983 C.E and is located in Shravanabelagola, India, is anointed with saffron every 12 years by thousands of devotees as part of the Mahamastakabhisheka festival. The colossal monolithic statue of Gomateshwara (Shravanabelagola is a synonymous word), also called as Bahubali the Jain saint, created around 983 C.E by Chamundaraya, a minister of the Ganga King, Rachamalla (Raachmalla SathyaVaak IV 975-986 C.E) is located atop the Chandragiri hill (618 steps climb leads to the monolith on the hill), near the town of Shravanabelagola in Karnataka state. This statue is said to have been carved out of a single block of fine-grained white granite and is considered of great religious significance because Jains believe Bahubali was the first to attain moksha (freedom from cycle of birth and death). The image stands on a lotus. It has no support up to the thighs and is 60 feet (18 m) tall with the face measuring 6.5 feet (2.0 m). The statue is completely in the nude, in the Jain custom and is visible from a distance of 30 km.With the serene expression on the face of the image, its curled hair with graceful locks, its proportional anatomy, the monolith size, and the combination of its artistry and craftsmanship have led it to be called the mightiest achievement in sculptural art in medieval Karnataka. It is the largest monolithic statue in the world.
The neighbouring areas of Shravanabelagola, apart from the Gomateshwara statue, have Jaina bastis and several images of the Jaina Thirthankaras. A beautiful view of the surrounding areas could be seen from the top of the Chandragiri hill. Every 12 years, thousands of devotees congregate here to perform the Mahamastakabhisheka, a spectacular ceremony in which the thousand-year-old statue is anointed with milk, curds, ghee, saffron and gold coins. The anointing last took place in February 2006, and the next ceremony will occur in 2018.
2. Golden temple or Harmandir Sahib பொற்கோவில்
 
The Harmandir Sahib (The abode of God) – Golden Temple (main building) Complex with Akal Takht Sahib.completed in August 1604 AD

The Harmandir Sahib (Punjabi) or Darbar Sahib, informally referred to as the Golden Temple or Temple of God, is culturally the most significant shrine of the Sikhs and one of the oldest Sikh Gurudwara. It is located in the city of Amritsar, which was established by Guru Ram Das, the fourth guru of the Sikhs and the city that it was built in, is also due to the shrine known as Amritsar.
The fourth Guru of Sikhism, Guru Ram Das, excavated a tank in 1577 C.E which subsequently became known as Amritsar or Amrit Sarovar (meaning: Pool of the Nectar of Immortality), giving its name to the city that grew around it. In due course, a splendid Sikh edifice, Harmandir Sahib (meaning: The abode of God) [6], rose in the middle of this tank and became the supreme centre of Sikhism. Its sanctum houses the Adi Granth, compiled by Guru Arjun Dev, comprising compositions of Sikh Gurus and other saints considered to have Sikh values and philosophies e.g. Baba Farid, Kabir, etc. . Devotees, for whom the temple is a symbol of freedom and spiritual independence, come here from all over the world to enjoy its environs and offer their prayers. The Golden Temple sits on a rectangular platform, surrounded by a pool of water called the Amrit Sarovar. The temple building has four entrances instead of the usual single entry. This is symbolic of the openness of Sikhism and indicates that followers of all faiths are allowed inside. The walls within are decorated with carved wooden panels and elaborate inlay work in silver and gold. The Adi Granth, rests on a throne beneath a jewel-encrusted canopy. Priests conduct continuous recitation of verses from the holy book.
03. Taj Mahal-தாஜ்மஹால்
Taj Mahal, built in the memory of the queen Mumtaz Mahal
 
Taj Mahal (also "the Taj"), the pinnacle of Mughal architecture, * Archeological Survey of India description was built by the Mughal emperor Shah Jahan in memory of his queen Mumtaz Mahal. It is considered the finest example of Mughal architecture, a style that combines elements from Persian, Turkish, Indian, and Islamic architectural styles. In 1983, the Taj Mahal became a UNESCO World Heritage Site and was cited as "the jewel of Muslim art in India and one of the universally admired masterpieces of the world's heritage." It is an integrated symmetric complex of structures that was completed around 1648. Ustad Ahmad Lahauri is generally considered to be the principal designer of the Taj Mahal.
The focus of the Taj Mahal is the white marble tomb, which stands on a square plinth consisting of a symmetrical building with an iwan, an arch-shaped doorway, topped by a large dome. Like most Mughal tombs, basic elements are Persian in origin. The base structure is a large, multi-chambered structure. The base is essentially a cube with chamfered edges and is roughly 55 meters on each side (see floor plan, right). On the long sides, a massive pishtaq, or vaulted archway, frames the iwan with a similar arch-shaped balcony. On either side of the main arch, additional pishtaqs are stacked above and below. This motif of stacked pishtaqs is replicated on chamfered corner areas as well. The design is completely symmetrical on all sides of the building. Four minarets, one at each corner of the plinth, facing the chamfered corners, frame the tomb. The main chamber houses the false sarcophagi of Mumtaz Mahal and Shah Jahan; their actual graves are at a lower level. The exterior decorations of the Taj Mahal are among the finest to be found in Mughal architecture. The calligraphy found are of florid thuluth script, created by Persian calligrapher Amanat Khan.
Masons, stonecutters, inlayers, carvers, painters, calligraphers, dome-builders and other artisans were requisitioned from the whole of the empire and also from Central Asia and Iran to build the monument. While bricks for internal constructions were locally prepared, white marble for external use in veneering work was obtained from Makrana in Rajasthan. Semi-precious stones for inlay ornamentation were brought from distant regions of India, Ceylon (SriLanka) and Afghanistan. Red sandstone of different tints was requisitioned from the neighbouring quarries of Sikri, Dholpur. It took 17 years for the Taj to be built.
04. Hampi-ஹம்பி
Vijayanagar Raja Gopura at Hampi, Karnataka
 
The 14th century ruins nestle within them with almost every highlight of classical Indian architecture. Palaces, temples, marketplaces, watch towers, stables, baths and monoliths lie scattered amidst huge boulders, which complement the rugged look and historic feel of the place.

Ruins of Hampi - UNESCO World Heritage Site, presents the Vijayanagara architecture, a vibrant combination of the Chalukya, Hoysala, Pandya Chola styles, idioms that prospered in previous centuries. It Hampi was the last capital of the Vijayanagar Empire, which was admired by the travellers between the 14th and 16th centuries. But it was pillaged and abandoned by the Muslim confederacy which conquered the Decann in 1565 C.E. Palaces, temples, marketplaces, watch towers, stables, baths and monoliths lie scattered amidst huge boulders, which complement the rugged look and historic feel of the place.
Its legacy of sculpture, architecture and painting influenced the development of the arts long after the empire came to an end. Its stylistic hallmark is the ornate pillared Kalyanamantapa (marriage hall), Vasanthamantapa (open pillared halls) and the Rajagopura (tower). While the empire's monuments are spread over the whole of Southern India, nothing surpasses the vast open air theatre of monuments at its capital at Vijayanagara.
05. Konark-கொனாரக்
Konark sun temple at Night, OrissaWheel of Konark Sun Temple
 
Konark Sun temple (also known as the Black Pagoda), was built in black granite by King Narasimhadeva I (1236 C.E-1264 C.E) of the Eastern Ganga Dynasty. The temple is a UNESCO-World Heritage Site. Built in the 13th century, the temple is designed in the shape of a colossal chariot with 24 wheels (3.3 m dia diameter each) drawn by seven horses and, carrying the Sun god, Surya, across the heavens.It is a stunning monument of religious (Brahmanical) architecture. The Sun temple belongs to the Kalinga School of Indian Temples with characteristic curvilinear towers mounted by cupolas and is aligned in the east-west direction as it is dedicated to Sun, which sun lits the entrance. The temple plan depicts three segments, viz., Natmandir (the outer complex), Jagmohan (the central complex) and Garbhagriha (the main complex housing the Deity). The main sanctum which (69.8 m. high) was constructed along with the audience hall (39.5 m. high) having elaborate external projections. The main sanctum which enshrined the presiding deity has fallen off. The Audience Hall survives in its entirely, but only small portions of the Dancing Hall (nata Mandir) and the Dining Hall (Bhoga-Mandap) have survived the vagaries of time. The Temple compound measures The Temple compound measures 857 ft (261 m) by 540 ft (160 m).


The entrance to the temple is guarded by two lions, each shown crushing a war elephant. Each elephant in turn is shown on top of a human body. At the entrance, there is also a Nata Mandir or dance hall where the temple dancers used to perform dances in homage to the Sun god. All around the temple, there are various floral and geometric patterns. There are also human, divine and semi-divine figures in sensuous poses. The poses contains couples in various amorous postures, and are derived from the Kama Sutr@.

06. Nalanda-நளந்தா
The stupa of Sariputta at Nalanda.
 
The Nalanda, located in the Indian State of Bihar, was a Buddhist center of learning from 427 C.E to 1197 C.E partly under the Pala Empire. It has been called "one of the first great universities in recorded history." According to historical studies the University of Nalanda was established 450 C.E under the patronage of the Gupta emperors, notably Kumaragupta. Nalanda, considered as the world's first residential university, had dormitories for students and had accommodated over 10,000 students and 2,000 teachers. The university was considered an architectural masterpiece, and was marked by a lofty wall and one gate. Nalanda had eight separate compounds and ten temples, along with many other meditation halls and classrooms. On the grounds were lakes and parks. The library was located in a nine storied building where meticulous copies of texts were produced. The subjects taught at Nalanda University covered every field of learning, and it attracted pupils and scholars from Korea, Japan, China, Tibet, Indonesia, Persia and Turkey. The Tang Dynasty Chinese pilgrim Xuanzang left detailed accounts of the university in the 7th century.

07. Khajuraho-கஜுரஹோ
 
Lakshmana temple at Khajuraho, a panchayatana temple.Khajuraho Temple, India
Khajuraho has the largest group of medieval (between 950 C.E and 1050 C.E) temples of Hindu and Jain religion. There is perfect fusion of architecture and sculpture at this temple complex, famous for their erotic sculpture. The temples are a UNESCO world Heritage Site. At the Temple of Kandariya, there is a profusion of decorated sculptures considered as one of the greatest masterpieces of Indian art. Built by Chandela dynasty, the temples exhibit stunningly explicit sexual sculptures which were created by the artist's imagination of lovemaking positions prevalent at that time, or based on the rules outlined in the Kamasutra. Many of the sculptors have claimed artistic ownership on many sculptures. Built of sandstone in varying shades of buff, pink or pale yellow, most of the temples belong to the Shiva, Vaishnava or Jaina religious Sects, which are difficult to differentiate from one another. The temples, sited in an East-West direction, depicts a plan with spacious layout with interior rooms inter connected. An entrance, a hall, a vestibule and a sanctum are part the common layout plan of the temples. It is stated that the Khajuraho temples are a celebration of womankind, her innumerable moods and facets which are witnessed by the carvings of a woman writing letter, applying makeup to her eyes, combing her tresses, dancing, and playing with her child. Also etched, sculpted with consummate skill are innocent, coquettish, smiling, seductive, passionate and beautiful and erotic sculptures depicted in intricate detail. It is also opined that the Chandelas followed the Tantric cult with the faith that gratification of earthly desires is a step towards attaining Nirvana, the infinite liberation.via:link

--
www.thamilislam.co.cc

StumbleUpon.com Read more...

மெட்ரோ ரயில்களில் பயங்கர குண்டு வெடிப்பு: பலி 37:ரஷ்யாவில் பெண் தற்கொலைப்படை கைவரிசை


 
 

Top global news update 

மாஸ்கோ:மாஸ்கோவில் மெட்ரோ ரயில்களில் பெண் தற்கொலைப் படையினர் நேற்று நடத்திய இரண்டு குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்களில், 37 பேர் உயிரிழந்தனர். ரஷ்யாவில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின் நடந்த பெரிய தாக்குதல் இது என்பதால், அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.ரஷ்ய தலைநகர் மாஸ்கோவில் பயணிகள் போக்குவரத்தின் உயிர் நாடியாக இருப்பது மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து. சுரங்கப் பாதைகள் வழியாக இயங்கும் இந்த ரயில் போக்குவரத்தின் மூலம், தினமும் 50 லட்சம் பேர் பயணிக்கின்றனர். உலகின் மிகவும், 'பிசி'யான போக்குவரத்தில் ரஷ்ய மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்துக்கு முக்கிய இடம் உண்டு.


உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மையமாக விளங்கும் ரஷ்யாவின் பெடரல் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல இடங்கள், மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தின் அருகில் தான் உள்ளன.இங்குள்ள லுப்யங்கா என்ற மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில், நேற்று ஒரு ரயில் நின்றுக் கொண்டிருந்தது. மிகவும், 'பிசி'யான நேரம் என்பதால், ஏராளமான மக்கள் ரயிலிலும், நடைபாதையிலும் நின்றுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அந்த ரயிலின் இரண்டாவது பெட்டியில் பயங்கர சத்தத்துடன் குண்டு வெடித்தது.அங்கு நின்றுக் கொண்டிருந்த மக்கள், அலறியடித்துக் கொண்டு ஓடினர். ரயில்வே ஸ்டேஷன் முழுவதும், ஒரே கூச்சலும், குழப்பமுமாக இருந்தது. குண்டு வெடிப்பில் தூக்கி வீசப்பட்ட உடல்கள், ஆங்காங்கே ரத்த வெள்ளத்தில், சிதறிப் போய் கிடந்தன.


ரயில் பெட்டிக்குள்ளும், நடைபாதையிலும் உடல்கள் கிடந்தன. இந்த குண்டு வெடிப்பில் 25 பேர் பலியாயினர்; 100க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். காயமடைந்தோர், ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.இச்சம்பவம் நடந்த 40 நிமிடங்கள் கழித்து, அடுத்த குண்டு வெடிப்பு நிகழ்ந்தது. முதல் குண்டு வெடிப்பு நடந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருந்து, நான்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்களுக்கு அடுத்து உள்ள பார்க் குல்ட்ரி என்ற ஸ்டேஷனில் தான், இரண்டாவது குண்டு வெடிப்பு நடந்தது.


ரஷ்யாவின் சிட்டி சென்டரை நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்த ஒரு ரயில், இந்த ஸ்டேஷனில் நின்றபோது, ரயிலின் மூன்றாவது பெட்டியில் பயங்கர சத்தத்துடன் குண்டு வெடித்தது. இந்த குண்டு வெடிப்பிலும் ஏராளமானோர் தூக்கி வீசப்பட்டனர்.இதில் 12 பேர் பலியாயினர்; மேலும் பலர் காயமடைந்தனர். 40 நிமிட இடைவெளியில், அடுத்தடுத்து நடந்த இந்த பயங்கர குண்டு வெடிப்புகளில் மொத்தம் 37 பேர் பலியாகியுள்ளனர். மேலும் பலர் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக் கப்பட்டுள்ளதால், உயிரிழப்பு அதிகரிக்கக் கூடும் என, அஞ்சப்படுகிறது.


பெண் மனித வெடிகுண்டு: குண்டு வெடிப்பு குறித்து மாஸ்கோ மாநகர மேயர் யுரி லுஸ்கோவ் கூறியதாவது:குண்டு வெடிப்பு நடந்த லுப்யங்கா ரயில் நிலையத்தில், சிதறிய நிலையில் ஏராளமான உடல்கள் கிடந்தன. இதில் ஒரு பெண்ணின் உடல் மட்டும் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் இருந்தது. அதை சோதனையிட்டபோது, அந்த உடலுடன் வெடி குண்டுகள் நிரப்பப்பட்ட, 'பேக்' இணைக்கப் பட்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.பார்க் குல்ட்ரி ரயில் நிலையத்திலும் இதேபோல் ஒரு பெண்ணின் உடல் கண்டுபிடிக்கப்பட் டது. மனித வெடிகுண்டுகளான இந்த பெண்கள் தான், இரண்டு குண்டு வெடிப்பு சம்பவங்களையும் நிகழ்த்தியுள் ளனர் என்பது முதல் கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.இவர்கள் டி.என்.டி., ரக வெடிமருந்தை பயன்படுத்தி இருப்பதாக முதற்கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின் றன. ரயில் நிலையங்களில் உள்ள ரகசிய கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ள காட்சிகளையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம். பிரதமர் விளாடிமிர் புடினுக்கு, இதுகுறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிவித்து வருகிறோம்.இவ்வாறு யுரி லுஸ்கோவ் கூறினார்.


யார் காரணம்? ரஷ்யாவின் வடக்கு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் செசன்யா பயங்கரவாதிகள் இத்தாக்குதலுக்கு காரணம் என்று தெரியவந்திருக்கிறது. ரஷ்ய குடியரசில் தென்மேற்கில் உள்ளது செசன்யா. இது காகசஸ் மலைப் பகுதியில் உள்ளது.இதன் மக்கள் தொகை எட்டு லட்சம் பேர். இதில் சன்னி முஸ்லிம்களும் ரஷ்ய பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்களும் வாழ்கின்றனர். இவர்களுக்கு எதிராக ரஷ்ய ராணுவம் கடும் தாக்குதலை நடத்தி வருகிறது.கடந்த பிப்ரவரியில் இன்குஷெடியா என்ற இடத்தில் நடந்த தாக்குதலில் 20 பயங்கரவாதிகள், ரஷ்ய படையினரால் கொல்லப்பட்டனர். இங்கு வாழும் பயங்கரவாத அமைப்பு தலைவர் டொகு உமரோவ் அப்போது, 'எங்கள் தாக்குதல் இனி ரஷ்ய நகரங்கள் பலவற்றில் இருக்கும்' என்று கோபமாக பேட்டியளித்தார். தற்போது இந்த பயங்கரவாத அமைப்பின் இணையதளத்தில் இரட்டை குண்டு வெடிப்பில் தங்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது.


இந்தியா கடும் அதிர்ச்சி:ரஷ்யாவில் நடந்த குண்டு வெடிப்புக்கு, இந்தியா கடும் அதிர்ச்சி தெரிவித்ததுடன் கண்டனமும் தெரிவித்துள்ளது.ரஷ்ய குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக ரஷ்ய அதிபர் மெட்வதேவுக்கு, பிரதமர் மன்மோகன் சிங் எழுதியுள்ள கடிதம்:மாஸ்கோவில் குண்டு வெடிப்பு நிகழ்ந்தது கேட்டு பெரும் அதிர்ச்சியும், துயரமும் அடைந்தேன். இந்த தாக்குதலில் ஏராளமான அப்பாவி மக்கள் பலியானது, அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இது, மிகவும் மோசமான தாக்குதல். இது போன்ற வன்முறை சம்பவங்கள், மிகவும் கண்டனத்துக்குரியவை. விபத்தில் பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு, இந்திய மக்கள் சார்பில் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.இவ்வாறு பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கூறியுள்ளார். வெளியுறவு அமைச்சர் கிருஷ்ணாவும், ரஷ்ய குண்டு வெடிப்பை கண்டித்துள்ளார்.source:dinamalar

--
www.thamilislam.co.cc

StumbleUpon.com Read more...
Related Posts with Thumbnails

Enter a long URL to make tiny:

தெரிவு செய்க thaminglish Bamini amudham Tam @Suratha Yarlvanan,Germany

  © Blogger templates Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP